Information om behandling af personoplysninger

1. Kommunikation

Jeg bekræfter, at vi har aftalt, at en del af vor kommunikation kan ske pr. e-mail. I det omfang, at min bistand kræver, at jeg fremsender oplysninger af særlig personfølsom eller fortrolig karakter via e-mail, sender jeg disse via en krypteret forbindelse.

2. Persondata

2.1 Som led i min rådgivning og generelle advokatbistand indsamler og behandler jeg diverse personoplysninger, herunder:

• Navn, Adresse, E-mailadresse, Telefonnummer

2.2 Diverse personfølsomme oplysninger:

• CPR-nummer

2.3 Det kan blive relevant at indsamle yderligere personoplysninger fra dig, og i så fald vil du blive orienteret herom i forbindelse med indsamlingen.

2.4 Indsamlingen og behandlingen vil ske i overensstemmelse med god databehandlings-skik og i øvrigt som foreskrevet i den til enhver tid gældende lov om persondata, samt databeskyttelsesforordningen.

2.5 Det er undertegnede, der er dataansvarlig, og dermed undertegnede der afgør hvilke oplysninger, der indsamles og behandles, ligesom det er mig, der er ansvarlig for, at oplysningerne behandles forsvarligt.

2.6 Formålet med at indsamle oplysningerne er at kunne yde den rette rådgivning, herunder at fastlægge og skabe overblik over sagens faktum. Derudover kan jeg også være underlagt lovgivning, der pålægger mig at behandle oplysningerne.

2.7 Hjemlen til at indhente disse personligoplysninger er:

• Behandlingen er nødvendig for, at jeg kan opfylde mine forpligtelser i henhold til vores interne aftale om advokatbistand. (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b)

• Behandlingen er nødvendig for, at opfylde mine retlige forpligtelser, herunder hvidvaskloven og de advokatetiske regler. (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c)

• Behandlingen er nødvendig for at beskytte dine – eller andres vitale interesser. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra d)

• Interesseafvejning – både i din interesse, og i min virksomheds interesse. (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f)

2.8 Hjemlen til at indhente de særlige/følsomme personoplysninger er:

• Behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. (Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f)

2.9 Hjemlen til at indhente dit CPR-nr. er:

• Behandlingen følger af lov, eller bestemmelser fastsat i lov. (Persondatalovens § 11)

2.10 Oplysningerne vil blive behandlet via mine databehandlere:

• Microsoft, Legis365, IT Plan

2.11 Oplysningerne vil blive opbevaret i op til 10 år – i det omfang dette er relevant i forhold til forældelsesreglerne.

2.12 Enhver overdragelse af personoplysninger vil være sagligt begrundet og i øvrigt nødvendig for varetagelsen af dine berettigede interesser. Overdragelse af oplysningerne kan blandt andet ske til:

• Domstolene, Modparten, Modpartens advokat, Erhvervsstyrelsen, Statsforvaltningen, Skattemyndighederne, Revisor, Kommune, og andre myndigheder og parter i det omfang dette er nødvendigt for at varetage dine interesser.

2.13 Du har ret til at bede om indsigt i, hvilke personoplysninger jeg behandler om dig i det omfang du ikke allerede er bekendt hermed.

2.14 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget uden unødigt ophold efter, at du har anmodet herom.

2.15 Du har i øvrigt ret til at få personoplysningerne om dig selv slettet hvis:

• Personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.

• Du trækker et samtykke til behandling tilbage.

• Du gør indsigelse mod behandlingen, og det konstateres, at der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, der går forud for indsigelsen.

• Du gør indsigelser mod behandlingen, hvis denne sker med henblik på markedsføring.

• Behandlingen af oplysningerne er ulovlig.

• Personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller dansk lovgivning, som jeg er underlagt.

• Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester rettet mod børn.

2.16 Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om dig selv, som du har givet til mig, og du har ret til at få transmitteret disse oplysninger til tredjemand uden hindring herfra. Du har endvidere ret til at få disse oplysninger transmitteret direkte fra vort kontor til 3. mand i det omfang, dette er teknisk muligt.

2.17 Indsamlingen og behandlingen af ovenstående oplysninger er en forudsætning for indgåelsen af nærværende aftale om advokatbistand.

2.18 Jeg skal i øvrigt orientere dig om, at du kan klage over behandlingen af egne personoplysninger til Datatilsynet – dt@datatilsynet.dk

2.19 Den dataansvarlige for behandlingen af ovenstående oplysninger er advokat Bente Riis Fogsgaard og enhver henvendelse vedrørende behandling af persondata bedes rettet til den dataansvarlige.