Forretningsbetingelser

(Gældende fra 15. marts 2022)

1. Generelle bestemmelser

1.1. Advokatfirmaet Archa ApS´s (I det følgende benævnt ”ARCHA”) forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de advokatydelser, vi leverer til vores klienter, medmindre andet er aftalt skriftligt.

1.2. ARCHA er medlem af Advokatsamfundet. Ansatte advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark. Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning. Regler, der regulerer advokater, kan du herudover læse på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

2. Udførslen af opgaven

2.1. ARCHA og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave, samt klientens og andres medvirken og ydelser.

2.2. ARCHA sikrer, at klienten i passende omfang, løbende er underrettet om sagens forløb.

2.3 Vi korresponderer primært via e-mail. Vores e-mailkorrespondance er som udgangspunkt ikke krypteret, og vi er ikke ansvarlige for vira, uautoriserede ændringer, uautoriseret overvågning, manipulation eller lignende som følge deraf. Se dog nedenfor vedr. behandling af personoplysninger.

2.4. ARCHA rådgiver udelukkende om dansk ret.

3. Identitetsoplysninger/Hvidvaskloven

3.1. ARCHA deltager ikke i transaktioner, som muliggør hvidvaskning eller resulterer i anvendelse af midler til andet end tilladte formål. ARCHA er undergivet reglerne i hvidvaskloven og er derfor forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten efter reglerne i denne lov. ARCHA anser klientens afgivelse af identitetsoplysninger som et samtykke til, at ARCHA kan videregive disse til andre rådgivere og finansielle institutioner mv. til brug for disses opfyldelse af pligter, der påhviler dem efter hvidvaskloven.

3.2. ARCHA opbevarer alle sagsakter elektronisk på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres hurtigst muligt og senest ved sagens afslutning. Fysiske dokumenter makuleres ved sagens afslutning.

3.3. Hvis en sag er omfattet af Hvidvaskloven, er vi som advokatvirksomhed forpligtet til at sende orientering om at sagen er omfattet af loven samt indhente og opbevare ID-oplysninger. Såfremt der opstår mistanke om hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, er vi forpligtet til at underrette Statsadvokaten for særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive ID oplysninger hertil. Vi må ikke orientere klienten om, at denne underretning har fundet sted.

4. Interessekonflikter

4.1. ARCHA er underlagt Advokatsamfundets regler om god advokatskik og følger interne procedurer med henblik på at undgå interessekonflikter.

4.2. ARCHA må ikke bistå en klient i situationer, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der foreligger nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår. ARCHA vil ligeledes altid afholde sig fra at tage sager, som er forbundet med nærliggende interessekonflikter.

4.3. ARCHA kan rådgive andre klienter inden for samme branche som klientens, medmindre dette vil være i strid med interessekonfliktreglerne.

4.4. Hvis der under sagens forløb indtræder en interessekonflikt eller andet forhold i strid med de advokatetiske regler og interne procedurer, vil ARCHA udtræde af sagen og bistå med at henvise til en anden advokat.

5. Fortrolighed

5.1 ARCHA er underlagt tavshedspligt. Vi lægger stor vægt på at behandle alle oplysninger, vi modtager af eller om vores klienter, strengt fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.

5.2. ARCHA sikrer, at alle beskæftiget i advokatvirksomheden er bekendt med, at de pågældende har samme tavshedspligt.

6. Behandling af persondata

6.1 Som led i sagsbehandlingen vil ARCHA i visse sager modtage personfølsomme oplysninger fra klienten. ARCHA behandler sådan persondata efter lovgivningen herom samt efter aftale med klienten og i overensstemmelse med sagens formål. Hvis ARCHA anvender underleverandører, vil disse alene modtage persondata fra ARCHA med henblik på opfyldelse af aftalen med ARCHA.

6.2. ARCHA anvender selvstændige leverandører til IT-support og IT systemer. Databehandlernes arbejde for ARCHA er underlagt datatilsynets regler herom, herunder vedrørende tavshedspligt.

7. Klientmidler

7.1. Alle klientmidler, der betros ARCHA, administreres efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på særskilte klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. ARCHA påtager sig ikke ansvar for beløb, som er indestående på klientkonti, såfremt pengeinstituttet bliver nødlidende.

7.2. Alle klientmidler indestående på klientkonti er underlagt Lov om en indskyder- og investorgarantiordning, hvilket betyder, at der som udgangspunkt er et dækningsmaksimum pr. indskyder under ordningen på EUR 100.000.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1. ARCHA er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med de nedenfor anførte begrænsninger.

8.2. Ansvaret for rådgivning i forbindelse med den enkelte opgave er begrænset til 5 gange honoraret for den pågældende opgave, dog maksimalt DKK 2,5 mio. Klienten skal holde ARCHA skadesløs, i den udstrækning ARCHA over for tredjemand pålægges ansvar, der udspringer af arbejde for klienten, og som sammen med eventuelle krav fra klienten overstiger begrænsningerne nævnt i dette afsnit, eller som ARCHA ikke er ansvarlig for over for klienten.

8.3. ARCHA’s ansvar omfatter ikke indirekte tab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image, tab forbundet med rekonstruktion af data eller lignende.

8.4. ARCHA er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af underleverandører, uanset om sådanne underleverandører er antaget af ARCHA eller med ARCHAS bistand. Ansvarsbegrænsningen gælder også ansvarspådragende adfærd for udenlandske advokater, som vi (efter aftale med klienten) har anmodet om bistand, eller som vi har henvist klienten til.

8.5 Klienten kan på intet tidspunkt rejse erstatningskrav mod den på sagen udførende advokat. Erstatningskrav kan udelukkende rejses mod Advokatfirmaet Archa ApS, cvr. Nr. 38771159

9. Honorar og betaling

9.1. ARCHA beregner honorar på baggrund af et skøn. Honoraret vil stå i et rimeligt forhold til den pågældende sag. I vurderingen heraf indgår bl.a.

• den tid, der er brugt på sagen, herunder forbrugt tid uden for normal arbejdstid, den grad af specialistviden, sagens udførelse har krævet, størrelsen af de involverede værdier, sagens vigtighed for klienten, det opnåede resultat og det ansvar opgaven indebærer for ARCHA.

9.2. Sagsrelaterede omkostninger, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter mv. betales særskilt af klienten i tillæg til honoraret. Retsafgifter og lignende gebyrer opkræves forud til brug for videre foranstaltning.

9.3. I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler afgives på opfordring – dog altid over for forbrugere – et begrundet estimat af honorarets størrelse og oplysning om de forventede udlæg og afgifter. ARCHA orienterer klienten så tidligt som muligt, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige et afgivet estimat. Honoraroplysninger er ekskl. moms, medmindre andet måtte være anført.

9.4. Honorar opkræves ved udstedelse af en faktura, når sagen er afsluttet. Sager med en varighed over 1 måned afregnes som udgangspunkt aconto ved fakturering bagud hver måned.

9.5. Betalingsbetingelserne er 8 dage fra fakturadato. Der tillægges moms efter gældende regler. ARCHA er ud over rykkergebyrer og kompensationsgebyrer berettiget til at beregne 2 % rente pr. påbegyndt måned for forsinket betaling

10. Ophør

10.1. Klientforholdet og en given sag kan til enhver tid opsiges uden videre, af en af parterne uden grund. Dog er ARCHA ikke berettiget i, at ophøre med at udføre en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

11. Immaterielle rettigheder

11.1. Alle ophavsrettigheder og andre rettigheder til det materiale, som ARCHA leverer til klienten i forbindelse med sagen, tilfalder ARCHA, medmindre andet er aftalt.

12. Ansvarsforsikring
12.1. ARCHA har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, hvor advokatvirksomheden udøves.

12.2. Ansvarsforsikringsselskab og garantistiller:

HDI Danmark,
Indiakaj 6, 1.
2100 København

Cvr. Nr. 37 27 62 51

13. Klager

13.1 Hvis klienten ikke er tilfreds med ARCHA´s rådgivning, behandling af en opgave eller salærberegning, kan klage herover indbringes for Advokatnævnet. Regler vedrørende klageadgang finder du på Advokatnævnets hjemmeside.

Advokatnævnets adresse er:
Advokatnævnets sekretariat,
Kronprinsessegade 28
1306 København K

14. Tvister, lovvalg og værneting

14.1. Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved en dansk domstol under anvendelse af dansk ret. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.