Lovpligtige oplysninger

Selskabsoplysninger

Advokatfirmaet Archa ApS er etableret på følgende adresse:

Jernbanegade 22, st.
6700 Esbjerg.

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 2244 5600 samt på e-mailadressen archa@archa.dk.

Vores CVR-nummer er: 38771159.

Advokatfirmaet Archa ApS er organiseret som anpartsselskab.

Klientkonti

Advokatfirmaet Archa ApS har klientbankkonti i Frøs Sparekasse.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokatbeskikkelse

Advokaterne hos Advokatfirmaet Archa ApS er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Alle advokater hos Advokatfirmaet Archa ApS er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Archa ApS, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Archa ApS er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Archa ApS og/eller utilfredshed med en af Advokatfirmaet Archa ApS advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx/.

Forretningsbetingelser

Advokatfirmaet Archa ApS anvender forretningsbetingelser, hvor der bl.a. fremgår aftaleklausuler om lovvalg og værneting. Der henvises til de på hjemmesiden uploadede forretningsbetingelser.