Hvordan skal man forholde sig?

I disse tider rammes flere virksomheder af likviditetsproblemer. Det kan være svært for direktionen og bestyrelsen at vide, hvorledes de skal forholde sig – en del af virksomhederne har haft et fint økonomisk grundlag indtil krisetiden ramte. Andre virksomheder har haft et mere ringe økonomisk fundament, som blev endnu værre som følge af coronakrisen.

Medlemmer i ledelsen skal altid holde sig opdateret i forhold til virksomheden, og især i forhold til de økonomiske aspekter. Ved at forsømme disse forpligtelser, kan der blive pålagt et erstatningsansvar, når dette medfører et tab over for en øvrig part. Der skal være tale om en såkaldt ”uagtsom” eller ”forsætlig” handling, hvilket vil sige, at ledelsen vidste eller burde have vidst, at de handlede forkert eller slet ikke foretog sig noget.

Et ansvar mod medlemmer i ledelsen gøres ofte gældende, når et selskab er gået konkurs. Det er på dette tidspunkt, at selskabet enten ikke kan betale eller levere en aftalt ydelse, og herved opstår der et tab for en tredjemand.

Hvor går grænsen for, hvad man må?

Ledelse i et selskab har en vis handlefrihed, hvilket kaldes ”The Business Judgment Rule”. I dette princip ligger, at enhver tabsgivende handling ikke medfører at ledelsen ifalder et erstatningsansvar. Der er med andre ord en vis margin for fejlskøn i forretningsmæssige dispositioner. Det er imidlertid kun muligt at påberåbe sig denne ”regel”, såfremt øvrige forudsætninger er iagttaget.
Den forretningsmæssige disposition skal ske på et oplyst grundlag ud fra loyale hensyn. Dette betyder omvendt, at uvedkommende interesser for selskabet ikke må spille ind i den beslutning der træffes.

Der er endvidere en tabsbegrænsningspligt, idet selskabet til enhver tid skal forsøge at undgå at kreditorerne får et tab, når det står klart, at der er eller snarligt vil komme likviditetsproblemer i selskabet.

På et tidspunkt vil virksomheden rammes af det såkaldte ”håbløshedstidspunkt”. Det er tidspunktet, hvor ledelsen indser eller burde indse, at det ikke er muligt at videreføre driften i virksomheden uden at det vil give et endnu større tab for kreditorerne. Det betyder, at ledelsen skal sørge for at stoppe driften af virksomheden inden der påtages gæld, som man allerede ved, ikke kan betales. Vælger virksomheden omvendt at videreføre driften, vil ledelsen kunne gøres erstatningsansvarlig for det tab, der følger heraf. Spørgsmålet er, hvornår en virksomhed kan vide, at håbløshedstidspunktet er indtruffet. Vurderingen heraf kan være svær, men så snart ledelsen overvejer om selskabet har en realistisk mulighed for at videredrives, må det stå klart, at håbløshedstidspunktet er ved at nærme sig. Det er altså tidspunktet, hvor ledelsen skal foretage sig noget.

Hvad skal du som del af en selskabsledelse sikre dig?

For flere virksomheder har det været svært at vurdere håbløshedstidspunktet som følge af coronakrisen og efterfølgende krigen i Ukraine. Dette betyder imidlertid ikke, at bestyrelsen og ledelsen i virksomheden kan læne sig tilbage og afvente bedre tider. Det er stadig vigtigt at forholde sig kritisk ved underskudsforretninger, og foretage forsvarlige handlinger. Virksomheden må således til enhver tid sørge for at følge krisesituationer nøje og straks træffe de nødvendige beslutninger. Dette involverer bl.a.:

  • Varetagelse af den overordnede og strategiske ledelse
  • Sikre en forsvarlig organisation af virksomheden
  • Påse at bogføring og regnskabsaflæggelse foregår på en tilfredsstillende måde
  • Påse at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller – der er her forskel på, hvilken type og størrelse virksomhed der er tale om
  • Løbende modtage rapporter om de finansielle forhold
  • Påse at direktionen udøver sit erhverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer
  • Sørge for at kapitalen i selskabet til enhver tid er forsvarligt – herunder sikre at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde forpligtelser som de forfalder
  • Vurdere den økonomiske situation og sikre at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt

Ovenstående viser altså, at det er meget vigtigt at sikre sig dokumentation for, at driften i virksomheden løbende er blevet vurderet, og at der hele tiden haves for øje, at aftaler indgås på forsvarlig økonomisk vis.

Archa har stor erfaring i at rådgive

Vi har stor erfaring i at rådgive klienter, hvorledes de skal forholde sig i ovennævnte situationer.

Kontakt os ganske uforpligtende på archa@archa eller tlf. 44 22 56 00 for at høre nærmere.

Advokatfirmaet Archa – Din erhvervsadvokat i Esbjerg.

Kontakt Advokatfirmaet ARCHA for en uforpligtende drøftelse. Vi står til rådighed og kan også hjælpe, hvis det haster.

Kontakt Advokat Bente Riis Fogsgaard I T:4425600 I E:bente@archa.dk