Retshjælp er en del af de flestes private forsikringer – typisk via indbo, hus eller motorkøretøjsforsikring. Betingelsen for at opnå dækning er, at der er tale om en privat tvist. Sager omkring ansættelsesforhold (arbejdsskade, usaglig opsigelse, uenighed om ansættelsesvilkår o. lign.), privat udlejning og lignende dækkes ikke, da dette betragtes for erhvervsmæssige forhold.

Forsikringsselskabet skal via en advokat modtage en ansøgning med en redegørelse for sagen og for det juridiske grundlag for sagen, til brug for vurderingen af, om der kan gives retshjælp. Kun hvis der er rimelig mulighed for at vinde sagen, gives der dækning. Der er derimod intet økonomisk kriterium som ved fri proces, og retshjælp kan godt meddeles ved siden af fri proces.

Bemærk, at retshjælp ikke kan gives til sager, der behandles ved eller kan behandles ved et forbrugerklagenævn, ligesom retshjælp kun kan gives på et tidspunkt, hvor det kan dokumenteres, at der foreligger en tvist. Retshjælp kan derfor fx ikke gives til inkassering af udestående skyldige beløb, hvor modparten ikke har bestridt, at være beløbet skyldig.